پروژه های ما نباید معطل ۱۰ میلیارد تومان باشد - ایده‌تان را ارزیابی کنید