پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی در دفاع از خود بود - ایده‌تان را ارزیابی کنید