معلم ها در پی پرورش چهره های بزرگ باشند - ایده‌تان را ارزیابی کنید