غلبه بر ناامیدی از زندگی؛ داستان افراد موفقی که امیدشان را از دست نداده‌اند - ایده‌تان را ارزیابی کنید