اختلال شخصیت دوری گزین یا اجتنابی، علائم و پیامدهای اجتماعی آن - ایده‌تان را ارزیابی کنید