چه نهال های گردویی برای سودهی مناسب می باشند: - ایده‌تان را ارزیابی کنید