پدرم از اولین سازی که ساختم تعجب کرد - ایده‌تان را ارزیابی کنید