وزیر فرهنگ آماده کمک برای حل مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی هستیم - ایده‌تان را ارزیابی کنید