مهندسی پزشکی اوکراین را دست کم نگیرید - ایده‌تان را ارزیابی کنید