"مایکروسافت تیمز" ۲۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد - ایده‌تان را ارزیابی کنید