سرنوشت بیمارستانی که طبیب مخصوص دو پادشاه تاسیس کرد - ایده‌تان را ارزیابی کنید