رسول خطیبی پنج هفته است که آلومینیوم ضربه خورده است - ایده‌تان را ارزیابی کنید