دستگاه های اجرایی ملکف به ارائه برنامه عملیاتی خود به سازمان - ایده‌تان را ارزیابی کنید