درخواست فرمانده ارتش سودان از کشورهای همسایه برای توقف اعزام - ایده‌تان را ارزیابی کنید