حضور باشکوه مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند - ایده‌تان را ارزیابی کنید