بازداشت چهار افسر امنیتی در کویت به اتهام شکنجه - ایده‌تان را ارزیابی کنید