ایران و روسیه درباره موضوع های همکاری های دوجانبه گفت و گو کردند - ایده‌تان را ارزیابی کنید