اگر امنیت سلامت و رقابت محقق شود مشارکت هم تامین می شود - ایده‌تان را ارزیابی کنید