کتاب مقاصد الرمل و فالنامه سید محمد تقی مقدم

کتاب مقاصد الرمل و فالنامه سید محمد تقی مقدم

کتاب مقاصد الرمل و فالنامه سید محمد تقی مقدم

کتاب مقاصد الرمل و فالنامه سید محمد تقی مقدم

مقاصد الرمل مقدم در کشف احوال ، بعون ملک ذوالجلال جهت صاحبان مقال جهت باز داشتن جوانان از گناه ، غنا و قمار و لهویات این کتاب در کشفیات احوال و فال نوشته شد . کتاب مقاصد الرمل ۱۴۴ صفحه ، نویسنده : سید محمد تقی مقدم انتشارات : مقدم …

مطالب مرتبط