پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گرد و غبار با استفاده از مدل هايWRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي

پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گرد و غبار با استفاده از مدل هايWRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي

پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گرد و غبار با استفاده از مدل هايWRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي

پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گرد و غبار با استفاده از مدل هايWRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي

چکيده مطالعه توزيع زماني و مکاني بسيار متغير توفان shy;هاي گرد و غبار از طريق مدل shy;هاي عددي با مقياس منطقه shy;اي و جهاني مي shy;تواند ما را در پيش shy;بيني اين وقايع در مقياس منطقه shy;اي و جهاني و همچنين بهبود تصميم shy;گيري به موقع در اين زمينه کمک کند shy;. هدف از مطالعه حاضر …

مطالب مرتبط