پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C)

پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C)

پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C)

پرسش نامه خود اثرمندي كودكان و نوجوانان شامل 23 مادهاست كه از سه خرده آزمون خوداثرمندي اجتماعي، خوداثرمندي تحصيلي و خوداثرمندي هيجاني تشكيل شدهاست. و توانايي آزمودني را در موقعيتهاي مختلف مي سنجد. تعداد سوالات: 23 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و …

مطالب مرتبط