مصائب بیمارستانی با ده ها اخطار ایمنی و بیمارانی از یاد رفته - ایده‌تان را ارزیابی کنید