دبیر شورای هنری منصوب شد - ایده‌تان را ارزیابی کنید