علی اف وضعیت جاری اجرای کریدور زنگزور را مطرح کرد - ایده‌تان را ارزیابی کنید