رییس کمیته فنی شیرجه استقبال تیم ها در لیگ بی سابقه بود - ایده‌تان را ارزیابی کنید