دولت و مجلس برای رفع مشکلات بخش خصوصی عملیاتی اقدام کنند - ایده‌تان را ارزیابی کنید