درباره ماشین سازی غفوری - ایده‌تان را ارزیابی کنید